Caramels

Dark Chocolate Caramel Cake
Dark Chocolate Caramel Cake $ 17.97 $ 24.99
+ Quick View
Dark Chocolate Caramels
Dark Chocolate Caramels $ 17.97 $ 24.99
+ Quick View
Dark Chocolate Roasted Almond Caramels
Dark Chocolate Roasted Almond Caramels $ 17.97
+ Quick View
Dark Chocolate Sea Salt Caramels
Dark Chocolate Sea Salt Caramels $ 17.97 $ 24.99
+ Quick View

Net Wt. 1 lb. About 20 pieces
Milk Chocolate Caramel Cake $ 17.97 $ 24.99
+ Quick View
Milk Chocolate Caramels
Milk Chocolate Caramels $ 16.97 $ 24.99
+ Quick View
Milk Chocolate Roasted Almond Caramels
Milk Chocolate Roasted Almond Caramels $ 16.97
+ Quick View
Milk Chocolate Sea Salt Caramels
Milk Chocolate Sea Salt Caramels $ 16.97 $ 24.99
+ Quick View

Mocha Sea Salt Caramels
Mocha Sea Salt Caramels $ 17.97 $ 24.99
+ Quick View
White Chocolate Seasalt Caramels
White Chocolate Seasalt Caramels $ 17.97 $ 24.99
+ Quick View